New Management Agent – Labuschaigne Management Services (‘LMS’)

2021/12/24

Labuschaigne Management Services (‘LMS’) vervang wel vanaf 1 Januarie 2022 vir Watchprop as Zevendal-HEV se nuwe bestuursagent.  Anders as beplan en so ooreengekom, het Watchprop per abuis Zevendal se FNB-rekening hierdie week gesluit, lank voor die einde van Februarie 2022, soos ooreengekom. Hierdie FNB-rekening het bestaan in Watchprop se naam, en die sluiting daarvan was onherroeplik. Om moontlike negatiewe gevolge vir Zevendal se kontantvloei as gevolg van hierdie fout te voorkom, was ons genoodsaak om die details van Zevendal se nuwe Nedbank bankrekening onmiddellik, en sonder verwyl, aan eienaars te kommunikeer, iets wat ons wou uitstel om saam te val met die aanvang van LMS se dienste vanaf 1 Januarie 2022. Ons onderneem om LMS vroeg in 2022 formeel aan Zevendal eienaars bekend te stel, asook om kortlikse inligting rondom hulle aanstelling te verskaf.  

Eienaars wat per debietorder betaal sal vroeg in Januarie 2022 deur LMS gekontak word om nuwe debietorder-mandate te verkry. Debiet-orders wat rondom die einde van Desember 2021 (of begin Januarie 2022) verhaal word, sal steeds geprosesseer word. Ander eienaars sal die nuwe Nedbank-rekening onmiddellik gebruik vir verdere EFTs. Watchprop het ons meegedeel dat EFT-betalings na die ou bank-rekening, (nadat dit gesluit is), bloot sal terugswaai in u bankrekening.

Die nuwe Nedbank-rekening is in Zevendal-HEV se naam geopen, en behoort teoreties nooit weer in die toekoms te verander nie, ongeag die keuse van ʼn bestuursagent. Dit behoort ʼn herhaling van hierdie ongerief te voorkom. Voorts behoort Zevendal nie kontantvloei-probleme as gevolg van hierdie fout te ervaar nie, aangesien die ZHEV oor genoegsame likiede fondse beskik om tydelike druk op kontantvloei te absorbeer, indien enige.

Ek vra om verskoning vir enige ongerief in hierdie verband, en wens alle Zevendal-eienaars ʼn baie gelukkige feestyd toe en ʼn baie voorspoedige Nuwe Jaar.

Groete,
Pieter vd Spuy
Finansiële Trustee

2021/12/24

Labuschaigne Management Services (‘LMS’) indeed replaces Watchprop as Zevendal’s managing agent from  1 January 2022.  Contrary to what was planned and agreed with Watchprop, the latter has accidently closed Zevendal’s FNB bank account, long before the end of February 2022, as agreed. This FNB-account existed in Watchprop’s name and the closing of the account is irrevocable. To prevent negative effects on Zevendal’s cash flow from this error, necessitated swift communication to Zevendal-owners of the details of Zevendal’s new Nedbank bank account, communication which we initially envisaged to ideally coincide with the start of LMS’s services on 1 January 2022. We will formally introduce LMS early in January 2022 to all owners, as well as information regarding their appointment.

LMS will contact owners paying via debit order early in January 2022 to obtain new mandates going forward. Debit orders scheduled to run at the end of December 2021 (or at the start of January 2022) will still be processed. Other owners should use the new bank account immediately for EFTs. We were advised by Watchprop that payments to the old account (after it was closed) will simply bounce back into your bank account.

The new Nedbank account was opened in ZHOA’s name, meaning that the account details would theoretically never change again, regardless of the managing agent, something that will prevent recurrence of this inconvenience. Furthermore, it is unlikely that this error will cause any cash flow problems, because the ZHOA has adequate liquid financial funds to absorb the temporary effect of this problem, if any.

Use the following contact details for LMS from January 2022 onwards for any ZHOA levy-related enquiries:

Janet Heroldt
Tel: (021) 975 1177 or
E-mail:  info@lmscape.co.za

I wish you all a very happy festive season and a prosperous New Year.

Regards
Pieter van der Spuy
ZHOA Financial Trustee

Leave a Reply